See also

Family of Manual Milton WHITZMAN and Yetta KANE

Husband: Manual Milton WHITZMAN
Wife: Yetta KANE
Children: Raymond Elliot WHITZMAN
Alan Howard WHITZMAN
Nadine Cheryl WHITZMAN

Husband: Manual Milton WHITZMAN

Name: Manual Milton WHITZMAN
Sex: Male
Father: Louis Hyman WHITZMAN (1893-1970)
Mother: Jennie JACOBSON (1898-1985)

Wife: Yetta KANE

Name: Yetta KANE
Sex: Female
Father: Nathan KANE (1884-1954)
Mother: Rae BEHRMAN (1887-1923)

Child 1: Raymond Elliot WHITZMAN

Name: Raymond Elliot WHITZMAN
Sex: Male
Spouse: Marilyn BALFOUR

Child 2: Alan Howard WHITZMAN

Name: Alan Howard WHITZMAN
Sex: Male
Spouse 1: Rose Alynn MAKI
Spouse 2: Marilee DAWSON

Child 3: Nadine Cheryl WHITZMAN

Name: Nadine Cheryl WHITZMAN
Sex: Female
Spouse: Luc FAFARD