See also

Family of Stan SIMON and Joyce ARONOFF

Husband: Stan SIMON ( - )
Wife: Joyce ARONOFF ( - )
Children: Dana L. SIMON ( - )
Marc SIMON ( - )
Rob SIMON ( - )
Marriage

Husband: Stan SIMON

Name: Stan SIMON
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth

Wife: Joyce ARONOFF

Name: Joyce ARONOFF
Sex: Female
Father: Hyman ARONOFF (1896- )
Mother: Mary (Golovanefska) GORDON ( - )
Birth

Child 1: Dana L. SIMON

Name: Dana L. SIMON
Sex: Male
Spouse: Ronit ( - )
Birth

Child 2: Marc SIMON

Name: Marc SIMON
Sex: Male
Spouse: Debbie ( - )
Birth

Child 3: Rob SIMON

Name: Rob SIMON
Sex: Male
Spouse: Lorraine ( - )
Birth