See also

Family of KHRAPKOV and Galya AXELROD

Husband: KHRAPKOV ( - )
Wife: Galya AXELROD ( - )
Children: Luba KHRAPKOV
Marriage

Husband: KHRAPKOV

Name: KHRAPKOV
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth

Wife: Galya AXELROD

Name: Galya AXELROD
Sex: Female
Father: AXELROD ( - )
Mother: Bluma IGDALOV ( - )
Birth

Child 1: Luba KHRAPKOV

Name: Luba KHRAPKOV
Sex: Female