See also

Family of Gordon Krelitz FRESHMAN and Ruth MAHLER

Husband: Gordon Krelitz FRESHMAN
Wife: Ruth MAHLER
Children: Laura FRESHMAN
Julie FRESHMAN

Husband: Gordon Krelitz FRESHMAN

Name: Gordon Krelitz FRESHMAN
Sex: Male
Father: Earl FRESHMAN (1902-c. 1990)
Mother: Leona Gladys KRELITZ (1908-2000)

Wife: Ruth MAHLER

Name: Ruth MAHLER
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Laura FRESHMAN

Name: Laura FRESHMAN
Sex: Female
Spouse: Douglas Brian FOERY

Child 2: Julie FRESHMAN

Name: Julie FRESHMAN
Sex: Female
Spouse: Kevin TRAINOR