See also

Michelle KALMAN

Name: Michelle KALMAN
Sex: Female
Father: Albert KALMAN (1921-1984)
Mother: Elaine FELDMAN (c. 1936-c. 1982)