See also

Solomon Charles EPSTEIN

Name: Solomon Charles EPSTEIN
Sex: Male
Father: Maurice EPSTEIN ( -1952)
Mother: Florette JACOBS (1911- )