See also

Family of Frank RAWETZKI and Michele BEAUFORE

Husband: Frank RAWETZKI ( - )
Wife: Michele BEAUFORE ( - )

Husband: Frank RAWETZKI

Name: Frank RAWETZKI
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Michele BEAUFORE

Name: Michele BEAUFORE
Sex: Female
Father: Albert BEAUFORE ( - )
Mother: Barbara Ann SCHUTZ (1932-2018)