See also

Family of Jerrold "Jerry" SIMON and Ellen BRODEY

Husband: Jerrold "Jerry" SIMON
Wife: Ellen BRODEY
Children: Reuben Jared SIMON
Sara SIMON

Husband: Jerrold "Jerry" SIMON

Name: Jerrold "Jerry" SIMON
Sex: Male
Father: Morris SIMON (1910- )
Mother: Lillian TOBE (1908- )

Wife: Ellen BRODEY

Name: Ellen BRODEY
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Reuben Jared SIMON

Name: Reuben Jared SIMON
Sex: Male
Spouse: Maria KNOBELACH

Child 2: Sara SIMON

Name: Sara SIMON
Sex: Female
Spouse: Mark BERNSTEIN