See also

Family of Zalman YEVREISKI (Irvy) and Raya DRUSKOVITZ

Husband: Zalman YEVREISKI (Irvy) ( - )
Wife: Raya DRUSKOVITZ ( - )
Children: Chana YEVREISKI ( - )
Dafna YEVREISKI ( - )
Marriage

Husband: Zalman YEVREISKI (Irvy)

Name: Zalman YEVREISKI (Irvy)
Sex: Male
Father: Chaikel YEVREISKI ( -aft1944)
Mother: Chana "Hanna" CHATIVA ( - )
Birth
Immigration aft 1944 to Israel

Wife: Raya DRUSKOVITZ

Name: Raya DRUSKOVITZ
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth

Child 1: Chana YEVREISKI

Name: Chana YEVREISKI
Sex: Female
Birth

Child 2: Dafna YEVREISKI

Name: Dafna YEVREISKI
Sex: Female
Birth