See also

Family of James Nymark FENDELMAN and Elana Michelle MAGENCE

Husband: James Nymark FENDELMAN
Wife: Elana Michelle MAGENCE
Children: Jacob Gavriel FENDELMAN
Julia Sarah FENDELMAN
Noam Eliyahu FENDELMAN
Amichai Yehuda Leib FENDELMAN

Husband: James Nymark FENDELMAN

Name: James Nymark FENDELMAN
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Elana Michelle MAGENCE

Name: Elana Michelle MAGENCE
Sex: Female
Father: Mordechai MAGENCE
Mother: Phyllis Lee FINE

Child 1: Jacob Gavriel FENDELMAN

Name: Jacob Gavriel FENDELMAN
Sex: Male

Child 2: Julia Sarah FENDELMAN

Name: Julia Sarah FENDELMAN
Sex: Female

Child 3: Noam Eliyahu FENDELMAN

Name: Noam Eliyahu FENDELMAN
Sex: Male

Child 4: Amichai Yehuda Leib FENDELMAN

Name: Amichai Yehuda Leib FENDELMAN
Sex: Male