See also

Jacob Gavriel FENDELMAN

Name: Jacob Gavriel FENDELMAN
Sex: Male
Father: James Nymark FENDELMAN
Mother: Elana Michelle MAGENCE