See also

Family of Menachem Mendel DOCHNER and Raizy ROSENBERG

Husband: Menachem Mendel DOCHNER
Wife: Raizy ROSENBERG
Children: Yisrael DOCHNER
Shmuel Shmelka DOCHNER

Husband: Menachem Mendel DOCHNER

Name: Menachem Mendel DOCHNER
Sex: Male
Father: Yosef Tzvi Yakov DOCHNER
Mother: Rivka Sima FRIEDMAN

Wife: Raizy ROSENBERG

Name: Raizy ROSENBERG
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Yisrael DOCHNER

Name: Yisrael DOCHNER
Sex: Male

Child 2: Shmuel Shmelka DOCHNER

Name: Shmuel Shmelka DOCHNER
Sex: Male