See also

Family of Yosef Tzvi Yakov DOCHNER and Rivka Sima FRIEDMAN

Husband: Yosef Tzvi Yakov DOCHNER

 • Name:

 • Yosef Tzvi Yakov DOCHNER

 • Sex:

 • Male

 • Father:

 • -

 • Mother:

 • -

Wife: Rivka Sima FRIEDMAN

Child 1: Chaya Shprintze DOCHNER

Child 2: Menachem Mendel DOCHNER

Child 3: Malka Chava Leah DOCHNER

Child 4: Israel Pinchas DOCHNER

 • Name:

 • Israel Pinchas DOCHNER

 • Sex:

 • Female

Child 5: Sara Yocheved DOCHNER

 • Name:

 • Sara Yocheved DOCHNER

 • Sex:

 • Female

Child 6: Tzipora Blima Yenta DOCHNER

 • Name:

 • Tzipora Blima Yenta DOCHNER

 • Sex:

 • Female

Child 7: Shmuel Shmelka DOCHNER

 • Name:

 • Shmuel Shmelka DOCHNER

 • Sex:

 • Male

Child 8: Chana DOCHNER

 • Name:

 • Chana DOCHNER

 • Sex:

 • Female

Child 9: Chaim Shlomo DOCHNER

 • Name:

 • Chaim Shlomo DOCHNER

 • Sex:

 • Male

Child 10: Aryeh Leib Elimelech DOCHNER

 • Name:

 • Aryeh Leib Elimelech DOCHNER

 • Sex:

 • Male

Child 11: Esther DOCHNER

 • Name:

 • Esther DOCHNER

 • Sex:

 • Female