See also

Family of Yosef Tzvi Yakov DOCHNER and Rivka Sima FRIEDMAN

Husband: Yosef Tzvi Yakov DOCHNER
Wife: Rivka Sima FRIEDMAN
Children: Chaya Shprintze DOCHNER
Menachem Mendel DOCHNER
Malka Chava Leah DOCHNER
Israel Pinchas DOCHNER
Sara Yocheved DOCHNER
Tzipora Blima Yenta DOCHNER
Shmuel Shmelka DOCHNER
Chana DOCHNER
Chaim Shlomo DOCHNER
Aryeh Leib Elimelech DOCHNER
Esther DOCHNER

Husband: Yosef Tzvi Yakov DOCHNER

Name: Yosef Tzvi Yakov DOCHNER
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Rivka Sima FRIEDMAN

Name: Rivka Sima FRIEDMAN
Sex: Female
Father: Chaim Shlomo FRIEDMAN (1913-1985)
Mother: Rachel MILLER

Child 1: Chaya Shprintze DOCHNER

Name: Chaya Shprintze DOCHNER
Sex: Female
Spouse: Avraham HOFFMAN

Child 2: Menachem Mendel DOCHNER

Name: Menachem Mendel DOCHNER
Sex: Male
Spouse: Raizy ROSENBERG

Child 3: Malka Chava Leah DOCHNER

Name: Malka Chava Leah DOCHNER
Sex: Female
Spouse: Yitzchak Mordechai David MORGENSTERN

Child 4: Israel Pinchas DOCHNER

Name: Israel Pinchas DOCHNER
Sex: Female

Child 5: Sara Yocheved DOCHNER

Name: Sara Yocheved DOCHNER
Sex: Female

Child 6: Tzipora Blima Yenta DOCHNER

Name: Tzipora Blima Yenta DOCHNER
Sex: Female

Child 7: Shmuel Shmelka DOCHNER

Name: Shmuel Shmelka DOCHNER
Sex: Male

Child 8: Chana DOCHNER

Name: Chana DOCHNER
Sex: Female

Child 9: Chaim Shlomo DOCHNER

Name: Chaim Shlomo DOCHNER
Sex: Male

Child 10: Aryeh Leib Elimelech DOCHNER

Name: Aryeh Leib Elimelech DOCHNER
Sex: Male

Child 11: Esther DOCHNER

Name: Esther DOCHNER
Sex: Female